Wednesday, 12 December 2012

ನೀನೆಂದರೆ....


ನೀ ನಡೆದರೆ.....
ಅರಳುವುದು ಹೂವು ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ
ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸುಗಂಧವ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮ್ಮನೇ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಲು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿಗಬಾರದೇಕೆ ನೀನಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ?


ನೀ ನಕ್ಕರೆ.....
ಮೂಡುವುದು ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ನಯನಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂಸುವುದು ಜೇನಸಿಹಿ ಅಧರಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮ್ಮನೇ ನಗಲು ಮನ ಒಲವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಇರಬಾರದೇಕೆ ನೀನಾಗ ನನ್ನ ಬದಿಯಾಗಿ?


ನೀ ನುಡಿದರೆ.....
ಹೊಮ್ಮುವುದು ಕೋಗಿಲೆ ನಾದ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮ್ಮನೇ ನಾ ಮಾತನಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲಬಾರದೇಕೆ ನೀನಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಾಗಿ?

No comments:

Post a Comment